ਉਤਪਾਦ ਬੈਨਰ1

ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ KK-1800 ਡਬਲ XP600 ਪ੍ਰਿੰਟਰ

KK-1600 5feet i3200 ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ KK-1800 6ft ਡਬਲ xp600 6 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ KK-1800 ਪ੍ਰਿੰਟਰ

6ft 1.9m ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਈਕੋ ਘੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਸਬਲਿਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਅਫਰੀਕਾ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਵਿੱਚ KK-1800 1.9m ਪ੍ਰਿੰਟਰ